TAG | AEC

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้บริหาร และข้าราชการที่รับผิดชอบด้านแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น ตามแผนงาน/โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน

, , Hide

ผมได้รับเชิญจาก ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา “PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ห้องประชุม 202 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.ปริยา รินรัตนากร  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมเสวนาด้วย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณาจารย์ และนิสิต  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

, , Hide

                  ผมได้รับเชิญจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย   ให้เข้าร่วมในการสัมมนาเรื่อง “ติดอาวุธผู้ประกอบไทย เพื่อก้าวที่มั่งคงสู่AEC”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกให้มีความรู้ทันต่อสถานการณ์ เพิ่มความสามารถในการส่งออก มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี ให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจและผู้สนใจในภาคใต้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

, , Hide

               ผมได้รับเชิญ ให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พีอาร์ไทยก้าวไกล ไปอาเซียน”  ซึ่งสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ กระแสพีอาร์ฟีเวอร์ (PR Fever) สัมมนาวิชาการใน หัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตบางเขน)

, , Hide

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.