TAG | CEO กับงาน PR

CEO กับงาน PR มีกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างไร ? การที่ได้ทำความรู้จักความสัมพันธ์ทั้ง CEO  PR & IMAGE ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันแล้ว สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันต่อไปคือ  ในกระบวนการทำงานนั้น มีวิธีการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้

Hide