TAG | PR

กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้บริหาร และข้าราชการที่รับผิดชอบด้านแผนงานโครงการอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น ตามแผนงาน/โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน

, , Hide

ผมได้รับเชิญจาก ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา “PR ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ ห้องประชุม 202 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.ปริยา รินรัตนากร  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมเสวนาด้วย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณาจารย์ และนิสิต  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

, , Hide

               ผมได้รับเชิญ ให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “พีอาร์ไทยก้าวไกล ไปอาเซียน”  ซึ่งสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ กระแสพีอาร์ฟีเวอร์ (PR Fever) สัมมนาวิชาการใน หัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตบางเขน)

, , Hide