TAG | PR Reform

ผมได้รับเชิญจาก สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรยายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในยุคปฏิรูป” ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

Hide

งานเสวนา “จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ปีที่ 9” ในประเด็น … มวลมหา PR กับวาระ REFORM .. ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากทั้ง CEO ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน นักวิชาการ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว กว่า 300 คน ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

, Hide