มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นแกนกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและการจัดการที่อาศัยแนวคิดทางการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management : CRM ) เข้ามาใช้บริหารองค์กร

, Hide

ผมได้รับเชิญจาก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อบรรยาย ในหัวข้อ “IMC PR & Advertising for Brand Building” ในการสัมมนาหลักสูตร Super Brand Manager ณ โรงแรม Grande Centre Point , Terminal 21

, Hide

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัดกิจกรรม workshop “เทคนิคการผลิตสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านเครือข่าย ดิจิทัล : Digital Imaging techniques for public relations professionals” เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพ มีทิศทางเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ อาจารย์ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ กรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นวิทยากร workshop เชิงปฏิบัติการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

, Hide

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยงานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี ด้วยการสรรหาบุคลากร เข้าร่วมเป็นตัวแทนเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี สร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทางที่เน้นการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพิ่มการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในบุคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ อย่างทั่วถึง การจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรทุกกลุ่มสายอาชีพ ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง

, Hide

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ – GISTDA ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าและมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย จึงได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สอน/ถ่ายทอด ประจำศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (Introduction to Geo-Informatics Technology) จึงได้จัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างบุคลากร ผู้บริหาร และเครือข่ายของ GISTDA ให้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นนักสื่อสารที่ดี และนำไปประยุกต์ ด้วยการประชาสัมพันธ์ ผ่านเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเผยแพร่ภารกิจตามเป้าหมาย ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี

Hide

<< Latest posts

Older posts >>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.